دوره‌ ها

نرم افزار دیدار

معاملات

رایگان

8 درس

0%

نرم افزار دیدار

گزارشات

رایگان

2 درس

0%

نرم افزار دیدار

کار با نسخه موبایل دیدار

رایگان

4 درس

0%

نرم افزار دیدار

فعالیت ها و یادداشت ها

رایگان

9 درس

0%

نرم افزار دیدار

صورت های مالی و پرداخت چند مرحله ای

رایگان

4 درس

0%

نرم افزار دیدار

شروع استفاده از دیدار

رایگان

7 درس

0%

نرم افزار دیدار

سایر امکانات و ویژگی ها

رایگان

17 درس

0%

نرم افزار دیدار

راهکارهای دیدار برای کسب و کارهای مختلف

رایگان

3 درس

0%

نرم افزار دیدار

پنل پیامک

رایگان

5 درس

0%

نرم افزار دیدار

انتقال داده ها از اکسل به دیدار (ایمپورت)

رایگان

3 درس

0%

نرم افزار دیدار

اشخاص و شرکت ها

رایگان

6 درس

0%

نرم افزار دیدار

استفاده از کارت ها در دیدار

رایگان

8 درس

0%