شروع استفاده از دیدار

در این دوره مناسب برای شروع استفاده از نرم افزار دیدار می باشد و به شما کمک میکند تا تنظیمات ضروری کار با دیدار را انجام دهید و مسیر فروش خود را پیاده سازی و اجرا کنید.

هزینه:
رایگان

تعداد درس:
7 درس

مدت دوره:
25 دقیقه

سطح دوره:
متوسط