استفاده از کارت ها در دیدار

کارت های دیدار، بخش مناسبی برای مدیریت فرایند پس از فروش و حتی امور داخلی هر شرکتی می باشد. در این دوره با نحوه پیاده سازی و کار با کارت ها آشنا خواهید شد.

هزینه:
رایگان

تعداد درس:
8 درس

مدت دوره:
15 دقیقه

سطح دوره:
متوسط